Oficina Jove Solsonès
Dilluns - Divendres 10:00h - 13:30h / Dilluns i Dimeces 16:00h - 19:00h

Beca “Pirineu”: Ajuts per a l’estudiantat universitari de les comarques de l’Alt Pirineu, la Vall d’Aran i el Solsonès (APA 2022)

Beca “Pirineu”: Ajuts per a l’estudiantat universitari de les comarques de l’Alt Pirineu, la Vall d’Aran i el Solsonès (APA 2022)

Terminis:

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 9 de maig de 2023 i finalitza el dia 8 de juny de 2023 a les 14:00:00h (hora local de Barcelona).

A qui va adreçada?

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajuts per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’Alt Pirineu, la Vall d’Aran i el Solsonès (APA) en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut (curs 2022-2023). La mobilitat s’entén com a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar.

Presentació de l’ajut: via telemàtica

L’alumne  cal que disposi de mitjans d’identificació digital (certificat digital o bé IDCAT Mòbil).

Requisits generals:

 1. Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o en cas de l’estudiantat no comunitari, acreditar la seva condició de persona resident.
 2. Residir en una de les set comarques esmentades anteriorment com a mínim des de l’1 de gener de 2020.  S’haurà d’acreditar presentant un certificat municipal de convivència on consti la data d’alta de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades. Excepcionalment, en cas d’haver-se empadronat posteriorment a l’1 de gener de 2020, es pot beneficiar d’aquest ajut sempre que la persona sol·licitant acrediti fefaentment la residència en una de les set comarques esmentades a la base 1 en el moment de presentar la sol·licitud. Per demostrar aquest darrer fet i aplicar l’excepcionalitat, cal presentar, a més del certificat municipal de convivència, la documentació acreditativa del centre docent de les comarques de l’APA on la persona sol·licitant va estudiar el curs 2019-2020 i/o qualsevol altra documentació acreditativa d’aquesta circumstància.

Requisits acadèmics:

Cal estar matriculats en una universitat del sistema universitari català el curs 2022-2023, en uns estudis encaminats a l’obtenció d’un títol oficial de grau.

Cursar estudis impartits de manera presencial.

Cal estar matriculat, el curs actual, de:

 1. Un mínim de 60 crèdits en la matricula anual en estudis de grau.
 2. Un mínim de 30 crèdits per cada semestre en estudis de grau.

Per a estudiants que no inicien estudis universitaris, haver superat el 80% dels crèdits matriculats el curs anterior o l’últim curs efectuat en els estudis de les branques de coneixement d’arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, i el 60% en el cas dels estudis de les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura.

Requisits econòmics: 

 1. No superar els llindars de renda familiar i de patrimoni establerts.

Documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud:

 1. Certificat municipal de convivència on consti la data d’alta en el padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades a la base 1, com a mínim des de l’1 de gener de 2020. En cas que les persones s’hagin empadronat posteriorment a l’1 de gener de 2020, a més del certificat de convivència on consti la data d’alta al padró municipal de tota la unitat familiar, cal presentar la documentació acreditativa del centre docent on la persona sol·licitant ha estudiat el curs 2019-2020 i/o qualsevol altra documentació acreditativa d’aquesta circumstància.
 2. Documentació que justifiqui la residència fora del domicili familiar durant el curs acadèmic, 2022-2023, mitjançant fotocòpia del contracte de lloguer o titularitat de l’habitatge.
 3. Certificació acadèmica completa, on constin les assignatures matriculades, les qualificacions i els crèdits acadèmics obtinguts en cada una d’aquestes assignatures i la convocatòria en què s’han obtingut, en el cas de les persones sol·licitants que no cursin per primera vegada estudis universitaris. En aquesta certificació també ha de constar, de manera clara, el total de crèdits matriculats i el total de crèdits aprovats en el curs acadèmic 2021-2022.
 4. En els casos que l’estudiant no s’hagi matriculat de la quantitat de crèdits exigits per la convocatòria, ha de justificar que s’ha matriculat del nombre màxim de crèdits d’acord amb l’organització administrativa del centre o pel motiu de finalitzar els estudis.
 5. Fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2022-2023 amb l’acreditació que se n’ha fet efectiu el pagament. Si s’ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres.
 6. Per alumnes a partir de segon curs, fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2021-2022. Si s’ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres.
 7. Per els estudiants estrangers, fotocòpia del NIE per acreditar la condició de resident de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

Supòsits:

Documentació que justifiqui la residència fora del domicili familiar durant el curs actual, mitjançant fotocòpia del contracte de lloguer o titularitat de l’habitatge.

Per acreditar el requisit de residència fora del domicili familiar, i en cas de no tenir un contracte de lloguer propi o un contracte d’una residència d’estudiants, heu d’acreditar la residència de la següent manera:

 • Presentar una declaració fefaent del propietari/ària del pis on residiu durant el curs acadèmic, juntament amb la fotocòpia del DNI/NIE del propietari/ària i document que acrediti la titularitat de l’immoble (mitjançant escriptura pública, o un contracte de lloguer, o un document del cadastre o rebuts de l’IBI, )
 • Certificat municipal de convivència on consti la data d’alta al padró del sol·licitant
 • Cal acreditar els membres de la unitat familiar amb el Certificat Municipal de Convivència en el que ha de constar la data d’alta al padró de la persona sol·licitant.
 • La data d’alta al padró acostuma a aparèixer al Certificat Municipal de Convivència.
 • En cas que no aparegui s’haurà de presenta també, el Padró Municipal  de la persona sol·licitant.

Altres situacions en les quals us podeu trobar:

 • En els casos en que el pare o la mare de la persona sol·licitant, per motius personals, no estigui empadronat en el domicili familiar, també haureu de presentar una declaració responsable explicant els motius.
 • En cas que el règim de custòdia dels fills sigui custòdia compartida caldrà afegir al formulari, com a membre computable, el progenitor que manca al certificat municipal de convivència.
 • En cas que la custòdia dels fills no sigui compartida si s’escau, té la consideració de membre computable el nou o la nova cònjuge o la persona unida per relació anàloga, del pare o mare de la persona sol·licitant que haureu d’incloure a la sol·licitud de l’ajut.
 • Per als alumnes a partir de 2n segon curs, expedient acadèmic actualitzat  on constin les assignatures matriculades i aprovades al llarg dels estudis
 • Només s’acceptaran els expedients acadèmics actualitzat, en el moment de presentar la sol·licitud, on constin el nombre de crèdits de totes les assignatures matriculades. En el cas que només  aparegui el nom de l’assignatura i les qualificacions obtingudes no donarem per bo el document.
 • Acreditació oficial, signada per la universitat, que justifiqui que no s’ha pogut matricular de 60 crèdits per al curs 2021-2022 i/o 2022-2023.
 • Presentar una acreditació del centre, signat per la secretaria acadèmica, que justifiqui que la persona sol·licitant s’ha matriculat del nombre màxim de crèdits, d’acord amb l’organització administrativa del centre.
 • No es pot acollir a aquest supòsit l’alumnat que, per raó del seu rendiment acadèmic en els cursos anteriors, no s’hagi pogut matricular del nombre de crèdits previstos.
 • En cap cas es donarà per bo un document signat pel propi sol·licitant.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria:

 1. Les persones que tinguin una titulació universitària superior (o altres estudis equivalents) o que compleixin els requisits legals per a l’expedició d’un títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura o altres títols equivalent
 2. Les persones que cursin estudis de màsters universitaris, de tercer cicle, cursos d’especialització, títols propis reconeguts per a les universitats o altres estudis de postgrau.
 3. Les persones que al·leguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar.
 4. Els estudiants que per motius d’estudis es desplacen cada dia des del seu domicili al centre educatiu.

Afegir comentari