Oficina Jove Solsonès
Dilluns - Divendres 10:00h - 13:30h / Dilluns i Dimeces 16:00h - 19:00h

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES EN EL MARC DEL PROGRAMA REACT- UE

SUBVENCIONS PER AFAVORIR L’AUTOOCUPACIÓ DE JOVES EN EL MARC DEL PROGRAMA REACT- UE

L’actuació subvencionable és l’acció d’iniciar l’activitat com a treballador o treballadora autònom per compte propi i mantenir-se en situació d’alta al Règim Especial de la Seguretat Social o la mutualitat corresponents, durant 12 mesos ininterromputs, dins l’àmbit temporal que estableixi la resolució de la convocatòria de l’ajut.

Poden sol·licitar aquests ajuts els joves, prèviament inscrits com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya o al programa “Garantia Juvenil”, en situació d’inscrit/a beneficiari/ària, que s’hagin donat d’alta com a treballadors/ores autònoms des de l’1 d’octubre de 2020 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció.

  • Estar inscrita com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) fins al dia anterior a la data d’inici d’activitat com a treballador o treballadora autònom o bé estar donada d’alta al registre del Programa de garantia juvenil en situació d’<inscrit beneficiari> el dia anterior a la data d’inici de la seva activitat com a treballador o treballadora autònom.
  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d’inici d’activitat com a treballador o treballadora autònom
  • Haver iniciat l’activitat econòmica com a treballadora autònom abans de la presentació de la sol·licitud d’aquest ajut
  • Tenir domicili fiscal a Catalunya i, si escau, el centre de treball a Catalunya
  • No estar contractada per compte d’altri ni a l’inici de l’activitat com a treballador o treballadora autònom durant tot el període subvencionable
  • No poden accedir a aquest ajut els/les joves que ja hagin gaudit de la modalitat d’ajuts que regulen les resolucions de convocatòries d’ajuts dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020 relacionades amb l’Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil.
  • Complir altres requisits (com podria ser l’acreditació de realització de formació específica), en cas que ho marqui la convocatòria corresponent

  1. DONO/ GARANTIA JUVENIL EN SITUACIÓ D’<INSCRIT BENEFICIARI> EL DIA ANTERIOR A LA DATA D’INICI DE L’ACTIVITAT COM A TREBALLADOR AUTÒNOM
  2. INICI DE L’ACTIVITAT COM A TREBALLADOR AUTÒNOM
  3. PRESENTACIÓ DE L’AJUT

SOL·LICITUDS

El formulari de sol·licitud es pot obtenir al Canal Empresa (http://canalempresa.cat) o a l’apartat «Tràmits» del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

El formulari de sol·licitud, la preceptiva documentació annexa i la resta de tràmits associats al procediment, inclosa la justificació, s’han de presentar per mitjans electrònics.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal disposar d’un certificat digital vàlid i vigent.

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, a comptar des de les 9.00 hores del dia 10.12.2021 (l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), i fins a les 15.00 hores de la data límit per a la presentació de sol·licituds.

El procediment de concessió d’aquesta subvenció és el de concurrència competitiva.

En cas que s’apliqui el sistema de prorrateig que preveu la base 8.5 de l’Ordre EMT/184/2021, de 27 de setembre, les quanties d’aquest l’apartat es calcularan sobre l’import final atorgat, de forma proporcional.

MesosImport de la subvenció
Menys de 80,00
89.007,00
910.132,00
1011.258,00
1112.384,00
1213.510,00

Pots obtenir més informació sobre aquest ajut en aquest document i també pots consultar l’ordre i la resolució de la convocatòria.

Si tens algun dubte, pots fer un correu a angela.leal@elsolsones.cat

Afegir comentari