Oficina Jove Solsonès
Dilluns - Divendres 10:00h - 13:30h / Dilluns i Dimeces 16:00h - 19:00h

BECA GENERAL 2023-2024

BECA GENERAL 2023-2024

Qui pot sol·licitar la beca?

Persones que durant el curs 2023-2024 vulguin cursar estudis postobligatoris no univeritaris (batxillerat, Formació Professional de grau mig o de grau superior, estudis artístics) o estudis universitaris oficials de grau i/o de màster universitari en una universitat de Catalunya o a la UOC.

Com i on la sol·licito?

Del 27 de març al 17 de maig de 2023

Per sol·licitar la beca s’han de seguir els passos que s’indiquen a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Encara no se què estudiaré o fins i tot si estudiaré

Sol·licita-la dins del termini, encara que no sàpigues el que estudiaràs, o fins i tot encara que no sàpigues si estudiaràs o no

Qui pot optar a la beca i quins ajuts contempla?

Per poder beneficiar-se d’aquestes beques cal complir els requisits que es fixen a la convocatòria: Requisits generals, acadèmics i econòmics (de renda i de patrimoni).

La beca de caràcter general consisteix en la suma de les diferents beques/quanties que es poden atorgar en funció de la renda i del patrimoni familiar i dels requisits acadèmics que es compleixin.

L’ajut mínim és la beca de matrícula. A partir d’aquí es poden anar sumant altres quanties, que s’atorguen directament. No cal demanar específicament quines beques/quanties es vol.

La relació completa de beques i quanties és la següent:

 • Beca de matrícula: exempció del preu públic dels serveis acadèmics dels crèdits matriculats per primera vegada i d’acord amb les condicions que estableix la convocatòria.
 • Quantia variable: pot ser la mínima de 60 € o la variable per un càlcul on hi ha tres factors implicats: renda familiar, nota mitjana dels estudis que curseu i el pressupost que tingui el Ministeri per a repartir.
 • Quantia fixa lligada a la renda: 1.700 €
 • Quantia fixa lligada a la residència: 2.500 €
 • Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 €
 • Ajuts per insularitat (només per a estudiants/es de les Illes Balears, les Illes Canàries, Ceuta o Melilla)

Quants crèdits he de matricular? Hi ha un mínim de crèdits?

Has de matricular un mínim de 30 crèdits (primer + segon semestre), excepte si finalitzes estudis.

Tingues present que depenent dels crèdits que matriculis es podrà considerar matrícula parcial i llavors només optaries a beca de matrícula i quantia variable mínima (si escau).

Si convalides crèdits revisa a la convocatòria com et pot afectar (si es considerarà matrícula parcial o, si no arribes als 30 crèdits en el curs, no podràs optar a beca)

Si matricules menys de 30 crèdits, no pots optar a beca en el curs actual ni en el curs següent. (Si curses una doble titulació, el mínim de crèdits és la meitat del curs complet)

Quin import cobreix la beca de matrícula?

La beca de matrícula no cobreix els següents conceptes: Els preus de gestió de la matrícula, de suport a l’aprenentatge, dels crèdits matriculats per segona i successives vegades, els crèdits convalidats, reconeguts i/o adaptats i les quotes de l’assegurança escolar o qualsevol altra associada a la matrícula.

Tampoc els crèdits que excedeixin del mínim necessari per a obtenir la titulació per a la qual se sol·licita la beca.

Com sabré l’estat de la meva beca? Què és el codi ID?

La tramitació de les sol·licituds de beques gestionades per l’AGAUR es realitza a través del portal Tràmits gencat, amb el codi identificador (codi ID) associat a la sol·licitud.

Aquest codi ID no es correspon amb el localitzador que consta en el resguard de la beca sol·licitada, sinó que se’t facilitarà per correu electrònic, un cop finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. Per a més informació, consulta les preguntes més freqüents.

Requisits generals:

 • Ser espanyol/a o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En el cas dels ciutadans de la Unió Europea o dels seus familiars es requerirà que tinguin la condició de residents permanents o que acreditin ser treballadors per compte propi o d’altri a Espanya. Aquests requisits no seran exigibles per a l’obtenció de la beca de matrícula.
 • En cas de no ser ciutadà/ciutadana de la Unió, cal tenir permís de residència a Espanya és a dir NIE/TIE (Targeta Identificació Estranger). No serveix el permís d’estudiant/a. Aquest requisit s’ha de complir a 31 de desembre de 2022. Excepcionalment, en el cas d’estudiants/es de l’estatut de refugiat o protecció subsidiària, el permís de residència legal podrà obtenir-se fins al 30 de juny de 2023.
 • No disposar en el moment de sol·licitar la beca d’una titulació de nivell igual o superior al nivell d’estudis per als quals se sol·licita la beca. 
 • Reunir la resta de requisits acadèmics i econòmics que especifica la convocatòria.

Requisits acadèmics (estudis postobligatoris no universitaris: batxillerat, Fomació professional de grau mig i grau superior, estudis artístics)

 • Si repeteixes curs, no se’t concedirà cap beca.
 • Si t´has de matricular el curs 2023-2024 en algun dels ensenyaments següents i haver obtingut les qualificacions indicades. Ensenyaments de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius:
  • Si ets sol·licitant de 1r curs has d’acreditar haver obtingut 5 punts en alguns d’aquests cursos:
   • 2n curs de batxillerat
   • Prova o curs d’accés
   • En la qualificació final del cicle formatiu de grau mitjà que doni accés al cicle formatiu de grau superior.
  • Si ets sol·licitant de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls, has d’acreditar que en el curs anterior van superar almenys un nombre de mòduls que suposi el 85 % de les hores totals del curs al qual t’has matriculat.
  • Ensenyaments de batxillerat, ensenyaments professionals de música i de dansa i grau mitjà de formació professional, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments esportius:
   • Si ets estudiant de 1r curs de batxillerat, has d’acreditar que has obtingut una nota mitjana de 5 punts en algun dels apartats següents:
    • A 4t curs d’ESO
    • Prova o curs que hi dona accés
    • En la qualificació final del cicle formatiu de grau mitjà o de cicle formatiu de grau bàsic.
   • Si ets estudiant de 2n curs o de cursos posteriors organitzats per assignatures, has d’acreditar que has superat totes les assignatures del curs anterior, amb excepció d’una.
   • Si ets estudiant de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls, has d’acreditar que han superat en el curs anterior almenys un nombre de mòduls que suposi el 85 % de les hores totals del curs al qual t’has matriculat.
  • Ensenyaments d’idiomes: no es demana qualificació.
  • Cicles formatius de grau bàsic i cursos de preparació de les proves d’accés a la formació professional: no es demana qualificació.
  • Ensenyaments artístics superiors i estudis religiosos superiors:
   • Si ets estudiant de 1r curs, has d’acreditar que has obtingut 5 punts en la prova o curs d’accés.
   • Si ets estudiant d’altres cursos, has d’haver superat el 90 % de les matèries o crèdits del curs anterior.

Requisits acadèmics (estudis de grau)

– Estudiants/es de primer curs (totes les branques de coneixement) per optar a la beca de matrícula i a la resta de quanties:

 • Estar matriculat del nombre de crèdits que fixa la convocatòria.
 • Disposar d’una nota d’accés a la universitat (batxillerat i PAU, d’acord amb la fórmula 0,6 NMB + 0,4 QFG) o una nota d’accés del CFGS o una altra prova d’accés com a mínim de 5 punts.
  • Estudiants/es de segon curs i posteriors per optar a la beca de matrícula i a la resta de quanties:
 • Estar matriculat del nombre de crèdits que fixa la convocatòria.
 • Superar el percentatge de crèdits que correspongui segons la branca de coneixement i que són els següents:

Branca d’Arquitectura i Enginyeria: 65%
Branca de Ciències: 65%
Branca d’Arts i Humanitats: 90%
Branca de Ciències Socials i Jurídiques: 90%
Branca de Ciències de la Salut: 80%

– En tots els casos s’han de tenir present les limitacions que fixa la convocatòria per incompliment d’altres requisits (generals i/o econòmics). També les limitacions en el supòsit de matrícula parcial, estudis completament no presencials, complements de formació, projecte final de grau i el curs d’accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys. 

Requisits acadèmics (estudis de màster oficial)

– Estudiants/es de primer curs per optar a la beca de matrícula i a la resta de quanties:

 • Estar matriculat del nombre de crèdits que fixa la convocatòria.
 • Haver obtingut una nota de 5,00 punts de nota mitjana en els estudis que donen accés al màster. En cas de tractar-se d’ensenyaments tècnics la nota mitjana obtinguda es multiplicarà per 1,17.

– Estudiants/es de segon curs i posteriors per optar a la beca de matrícula i a la resta de quanties:

 • Estar matriculat del nombre de crèdits que fixa la convocatòria.
 • Haver superat el 100% dels crèdits matriculats el curs anterior.
 • Haver obtingut una nota de 5,00 punts en el curs anterior.

– En tots els casos s’han de tenir present les limitacions que fixa la convocatòria per incompliment d’altres requisits (generals i/o econòmics). També les limitacions en el supòsit de matrícula parcial, estudis completament no presencials, complements de formació, projecte de final de màster.

Requisits econòmics (de renda i de patrimoni)

No superar el llindar de renda i patrimoni segons els membres computables de la unitat familiar. Per optar a la beca no es pot superar el llindar 3.

Aquests requisits es calculen atenent als ingressos que hagi percebut la unitat familiar en l’exercici fiscal anterior al de la convocatòria i s’aplicaran les deduccions corresponents (família nombrosa, discapacitat, germans universitaris que resideixin fora del domicili familiar, etc.).

Qui es considera “familiar”?

 • el cònjuge o la parella legal,
 • els ascendents directes a càrrec,
 • els descendents directes a càrrec menors de 25 anys.

La convocatòria fixa tres llindars de renda que determinen les quanties a les que pot optar la persona estudiant:

 • Sota el llindar 3: Beca de matrícula i quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic i ajut insularitat.
 • Sota el llindar 2: Beca de matrícula, quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic, ajut insularitat, quantia variable (mínima o per fórmula), quantia fixa lligada a la residència.
 • Sota el llindar 1: Beca de matrícula, quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic, ajut insularitat, quantia variable (mínima o per fórmula), quantia fixa lligada a la residència i quantia fixa lligada a la renda.

Els llindars de renda familiar que s’estableixen segons el nombre de membres de la unitat familiar són els següents:.

Llindars econòmics
Unitat familiarLlindar 1Llindar 2Llindar 3
1 membre8.422,00 €13.236,00 €14.112,00 €
2 membres12.632,00 €22.594,0 €24.089,00 €
3 membres16.843,00 €30.668,00 €32.697,00 €
4 membres21.054,00 €36.421,00 €38.831,00 €
5 membres24.423,00 €40.708,00 €43.402,00 €
6 membres27.791,00 €43.945,00 €46.853,00 €
7 membres31.160,00 €47.146,00 €50.267,00 €
8 membres34.529,00 €50.333,00 €53.665,00 €
A partir del 8è membresumar 3.368,00 €sumar 3.181,00 €sumar 3.391,00 €

La convocatòria també fixa límits màxims per a indicadors de patrimoni que no es poden superar, independentment de la renda familiar, i que són els següents:

 • Finques urbanes: Es tracta de la suma dels valors cadastrals de les propietats immobiliàries (urbanes) de la unitat familiar amb excepció de l’habitatge habitual. El límit que no es podrà superar una vegada aplicat el coeficient corresponent serà de 42.900 €.
 • Finques rústiques: Es tracta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que no pot ser superior a 13.130 € per membre computable.
 • Rendiments de capital mobiliari: Es tracta dels rendiments nets del capital mobiliari més els guanys patrimonials de la unitat familiar i que no podrà ser superior a 1.700 € durant l’any fiscal anterior al de la sol·licitud.
 • Volum de facturació: Es tracta de la facturació d’activitats econòmiques dels autònoms o de la participació en entitats que no podrà superar els 155.500 €.

Us recomanem consultar l’apartat de preguntes freqüents de la pàgina web de l’AGAUR.

Accés a la sol·licitud

Afegir comentari