Oficina Jove Solsonès
Dilluns - Divendres 10:00h - 13:30h / Dilluns i Dimeces 16:00h - 19:00h

Beques APA 2021 (Pirineu)

S’ha obert la convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt Pirineu, la Vall d’Aran i el Solsonès (APA) per al curs acadèmic 2021-2022.

El termini de sol·licituds finalitza el 20 de desembre a les 14 h (hora local).

Recollim les preguntes i respostes més freqüents de les beques APA (beques Pirineu) en aquest post.

Qui pot demanar la beca APA (Pirineu)

Tots els i les joves que estiguin matriculats a un grau universitari del sistema universitari català en el curs 21-22 i que per aquest motiu resideixin fora del domicili familiar.

Què vol dir que l’estudiant resideix fora del domicili familiar?

L’estudiant ha d’estar empadronat al domicili familiar al Solsonès (o l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà o la Vall d’Aran) i certificar que resideix fora de la comarca per motius educatius

Com es pot acreditar la residència fora del domicili familiar?

 • Amb el contracte de lloguer i els rebuts de pagament d’aquest
 • Amb un document que certifiqui que l’habitatge de residència és de la família
 • Si vius en una residència universitària, aportant un certificat que ho  acrediti
 • Altres supòsits

Com es fa la gestió de la sol·licitud?

 • Has de tenir l’idCatmòbil o el certificat digital.
 • La sol·licitud es fa online a través del web agaur.gencat.cat

REQUISITS GENERALS:

 • Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea, o en cas de l’estudiantat no comunitari, acreditar la seva condició de persona resident.
 • Residir en una de les set comarques esmentades anteriorment com a mínim des de l’1 de gener de 2019.  S’haurà d’acreditar presentant un certificat municipal de convivència on consti la data d’alta de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades. Excepcionalment, en cas d’haver-se empadronat posteriorment a l’1 de gener de 2019, es pot beneficiar d’aquest ajut sempre que la persona sol·licitant acrediti fefaentment la residència en una de les set comarques esmentades a la base 1 en el moment de presentar la sol·licitud. Per demostrar aquest darrer fet i aplicar l’excepcionalitat, cal presentar, a més del certificat municipal de convivència, la documentació acreditativa del centre docent de les comarques de l’APA on la persona sol·licitant va estudiar el curs 2018-2019 i/o qualsevol altra documentació acreditativa d’aquesta circumstància.

REQUISITS ACADÈMICS:

 • Cal estar matriculats en una universitat del sistema universitari català el curs 2021-2022, en uns estudis encaminats a l’obtenció d’un títol oficial de grau.
 • Cursar estudis impartits de manera presencial.
 • Cal estar matriculat, el curs actual, de:
  • Un mínim de 60 crèdits en la matricula anual en estudis de grau.
  • Un mínim de 30 crèdits per cada semestre en estudis de grau.
 • Per a estudiants que no inicien estudis universitaris, haver superat el 80% dels crèdits matriculats el curs anterior o l’últim curs efectuat en els estudis de les branques de coneixement d’arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, i el 60% en el cas dels estudis de les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura.

REQUISITS ECONÒMCS

No superar els llindars de renda familiar i de patrimoni establerts.

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS:

 • Documentació que justifiqui la residència fora del domicili familiar durant el curs actual, mitjançant fotocòpia del contracte de lloguer o titularitat de l’habitatge.
 • Per acreditar el requisit de residència fora del domicili familiar, i en cas de no tenir un contracte de lloguer propi o un contracte d’una residència d’estudiants, heu d’acreditar la residència de la següent manera:
 • Presentar una declaració fefaent del propietari/ària del pis on residiu durant el curs acadèmic, juntament amb la fotocòpia del DNI/NIE del propietari/ària i document que acrediti la titularitat de l’immoble (mitjançant escriptura pública, o un contracte de lloguer, o un document del cadastre o rebuts de l’IBI, )

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 1. Certificat municipal de convivència on consti la data d’alta en el padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades a la base 1, com a mínim des de l’1 de gener de 2019. En cas que les persones s’hagin empadronat posteriorment a l’1 de gener de 2019, a més del certificat de convivència on consti la data d’alta al padró municipal de tota la unitat familiar, cal presentar la documentació acreditativa del centre docent on la persona sol·licitant ha estudiat el curs 2018-2019 i/o qualsevol altra documentació acreditativa d’aquesta circumstància.
 2. Documentació que justifiqui la residència fora del domicili familiar durant el curs acadèmic, 2021-2022, mitjançant fotocòpia del contracte de lloguer o titularitat de l’habitatge.
 3. Certificació acadèmica completa, on constin les assignatures matriculades, les qualificacions i els crèdits acadèmics obtinguts en cada una d’aquestes assignatures i la convocatòria en què s’han obtingut, en el cas de les persones sol·licitants que no cursin per primera vegada estudis universitaris. En aquesta certificació també ha de constar, de manera clara, el total de crèdits matriculats i el total de crèdits aprovats en el curs acadèmic 2020-2021.
 4. En els casos que l’estudiant no s’hagi matriculat de la quantitat de crèdits exigits per la convocatòria, ha de justificar que s’ha matriculat del nombre màxim de crèdits d’acord amb l’organització administrativa del centre o pel motiu de finalitzar els estudis.
 5. Fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2021-2022 amb l’acreditació que se n’ha fet efectiu el pagament. Si s’ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres.
 6. Per alumnes a partir de segon curs, fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2020-2021. Si s’ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres.
 7. Per els estudiants estrangers, fotocòpia del NIE per acreditar la condició de resident de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

Quines altres situacions personals o familiars pots acreditar?

 • Carnet de família nombrosa o monoparental
 • Orfandat absoluta
 • Discapacitat del sol·licitant o d’algun membre de la unitat familiar
 • Si tens germans que també resideixen fora del domicili familiar perquè cursen graus universitaris

No pots demanar aquesta beca si …

 • Et desplaces diàriament des del domicili familiar per anar a la universitat
 • Estàs matriculat a una universitat fora de Catalunya
 • Estàs estudiant un màster universitari, tercer cicle, cursos d’especialització o cicle formatiu
 • les persones que al·leguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar
 • les persones que tinguin titulació universitària superior

On pots trobar tota la informació sobre la convocatòria?

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Ajuts-per-a-lestudiantat-universitari-de-les-comarques-de-lAlt-Pirineu-la-Vall-dAran-i-el-Solsones-APA-2021

i si tens dubtes pots fer un correu a joventut@elsolsones.cat

Afegir comentari